Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Przetarg

Ogłoszenie o przetargu  na dostawę i montaż linii do produkcji twarogów dla Spółdzielni Mleczarskiej BIOMLEK w Chełmie...

OGŁOSZENIE

 

o pisemnym przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia na :

Dostawa i montaż linii do produkcji twarogów dla Spółdzielni Mleczarskiej

BIOMLEK w Chełmie”.

 

Niniejszy projekt podlega dofinansowaniu w ramach Sektorowego

Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w zakresie działania

Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”.

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego
  1. Zamawiającym jest Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK w Chełmie
  2. ul. Chemiczna 4; kod pocztowy 22-100 Chełm,
  3. tel. 0/82 565 59 83 lub 0/82 565 40 93 do 98,
  4. fax. 0/82 565 09 14
  5. http:// www.biomlek.pl;
  6. e-mail: sekretariat@biomlek.pl;
  7. REGON: 000793472
  8. NIP: 563 000 04 64
 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie testów linii do produkcji twarogów kwasowych, formowanych o wydajności 1400 kg/h z 50 tyś. litrów mleka na dobę.

Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie testów produkcyjnych urządzeń kompletnej linii technologicznej do produkcji twarogów kwasowych formowanych w technologii bezchustwoej o wydajności 50 tyś. litrów na dobę. Prace montażowe będą przebiegały na ruchu zakładu, będą podzielone na etapy. Informacja na temat szczegółowych parametrów techniczno – technologicznych zadania zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby oferowany termin wykonania zamówienia był nie dłuższy 120 dni od momentu przekazania miejsca montażu (pawilonu). Postanowienia SIWZ dotyczące terminu realizacji zamówienia stosuje się odpowiedni.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (w Dziale Technicznym) w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty, w okresie od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 04.05.2007 roku.

Oferty wykonawców, którzy nie uzyskają specyfikacji od Zamawiającego, zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert.

Pisemne oferty w języku polskim, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dostawa, montaż linii do produkcji twarogów dla Spółdzielni Mleczarskiej BIOMLEK w Chełmie. Nie otwierać przed dniem 07.05.2007 r. godz. 11.00.” należy składać w Sekretariacie Spółdzielni Mleczarskiej BIOLEK w Chełmie, pierwsze piętro pokój nr 14 codziennie w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00 do dnia 07.05.2007 r. do godziny 11.00. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

 

Miejsce i termin składania ofert.

Publiczne, jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chemicznej 4 w Chełmie (budynek administracyjny Spółdzielni Mleczarskiej BIOMLEK, Sala konferencyjna) w dniu 07.05.2007 r. o godzinie 11.30.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla zachowania zasady jawności i przejrzystości postępowania, równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, w zakresie wynikającym z treści niniejszego ogłoszenia i specyfikacji (SIWZ), Zamawiający stosuje i wymaga odpowiedniego stosowania przez wykonawców procedur „Prawa zamówień publicznych” wynikających z treści ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą” i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z zastrzeżeniem, że uczestnikom postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3, nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, spełniający wymagania podmiotowe i przedmiotowe zawarte w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych (konsorcjum). Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia zadania podwykonawcom w zakresie branży: automatyki, informatyki z oprogramowaniem, elektrycznej.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

 1. cena oferty netto wyrażona w PLN – z wagą Wc = 40 % ( 0 - 40 pkt.),
 2. innowacyjność technologiczna z waga Wi = 30 % ( 0 – 30 pkt.),
 3. ocena twarogu wyprodukowanego na instalacjach już pracujących, zamontowanych przez oferenta z wagą Wo = 20 % ( 0 – 20 pkt.),
 4. świadczenia dodatkowe w ramach ceny ofertowej – z wagą Wd = 10 %

( 0 – 10 pkt) tj.

 • gwarancja dłuższa niż 12 m-cy,
 • instruktaż w zakresie obsługi,
 • dostępność serwisu w czasie trwania gwarancji i po upływie terminu gwarancji,
 • serwis technologiczny i pomoc w tym zakresie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów. Sposób obliczania ilości punktów za stopień spełnienia poszczególnych kryteriów określa SIWZ.

Dodatkowe informacje.

Ocena spełniania wymaganych warunków oraz ocena ofert zostanie dokonana wyłącznie na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, jeżeli prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie będą leżały w interesie Zamawiającego z powodu okoliczności od niego nie zależnych, czego wcześniej nie było można przewidzieć.

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami: Janusz Mojak tel. 082/565 59 83 w dni robocze w godz. 10.00 – 14.00.

Chełm, dnia 04.04.2007

Zarząd
SM BIOMLEK