Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę twarożkarni dla Spółdzielni Mleczarskiej BIOMLEK w Chełmie...

Ogłoszenie o przetargu na rozbudowę twarożkarni dla Spółdzielni Mleczarskiej BIOMLEK w Chełmie...

O G Ł O S Z E N I E

o pisemnym przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia na:

Rozbudowę twarożkarni” dla Spółdzielni Mleczarskiej BIOMLEK w Chełmie

Niniejszy projekt podlega dofinansowaniu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych”


 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego

1) “Zamawiającym” jest Spółdzielnia Mleczarska BIOMLEK w Chełmie
z siedzibą:

 1. ul. Chemiczna 4; kod pocztowy 22-100 Chełm,
 2. tel. 0/82 565 59 83 lub 082/565 40 93 do 98;
 3. fax. 0/82 565 09 14;
 4. http: // www.biomlek.pl ;
 5. e-mail: sekretariat@biomlek.pl ;
 6. REGON: 000 793 472;
 7. NIP: 563 000 04 64

 

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: “Rozbudowa twarożkarni”
dla Spółdzielni Mleczarskiej BIOMLEK w Chełmie
, na działce Zamawiającego przy
ul. Chemicznej 4 w Chełmie, w warunkach normalnego funkcjonowania zakładu, zgodnie
z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.

Zakres zamówienia

Roboty budowlane, instalacje wewnętrzne, estakada energetyczna. Prace będą przebiegały podczas ruchu zakładu. Informacja na temat szczegółowych parametrów technicznych zadania zawarta jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby oferowany termin wykonania zamówienia był nie dłuższy niż 120 dni od przekazania placu budowy. Postanowienia SIWZ dotyczące terminu realizacji zamówienia stosuje się odpowiednio.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (w Dziale Technicznym) w dni robocze w godz. 9.00-15.00 lub za pośrednictwem poczty, w okresie od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 04.05.2007 roku.

Oferty wykonawców, którzy nie uzyskają specyfikacji od Zamawiającego, zostaną odrzucone.

Miejsce i termin składania ofert

Pisemne oferty w języku polskim, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: “Rozbudowa twarożkarni” dla Spółdzielni Mleczarskiej BIOMLEK w Chełmie. Nie otwierać przed dniem 07.05.2007 roku; godz. 10.00.” należy składać w Sekretariacie Spółdzielni BIOMLEK pierwsze piętro pokój nr 14 codziennie w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00, do dnia 07.05.2007 r. do godziny 10.00

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Publiczne, jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Chemicznej 4 w Chełmie (budynek administracyjny Spółdzielni BIOMLEK, Sala konferencyjna), w dniu 07.05.2007 roku; o godz. 11.00 .

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dla zachowania zasady jawności i przejrzystości postępowania, równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, w zakresie wynikającym z treści niniejszego ogłoszenia i specyfikacji (SIWZ), Zamawiający stosuje i wymaga odpowiedniego stosowania
przez wykonawców procedur “Prawa zamówień publicznych” wynikających z treści ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej “ustawą” i przepisów wykonawczych wydanych
na jej podstawie, z zastrzeżeniem, że uczestnikom postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3, nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy, spełniający wymagania podmiotowe i przedmiotowe zawarte w SIWZ. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert wspólnych (konsorcjum).
Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia zadań podwykonawcom w zakresie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej i chłodniczej.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 1. cena oferty brutto wyrażona w PLN – z wagą WC = 75 %,
 2. termin wykonania zamówienia, wyrażony ilością dni od zawarcia umowy,
  z wagą WT = 25 %

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna tę ofertę, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktów za kryterium ceny i terminu wykonania. Sposób obliczania ilości punktów za stopień spełniania poszczególnych kryteriów określa pkt. XVIII.1 SIWZ.

Dodatkowe informacje

Ocena spełniania wymaganych warunków oraz ocena ofert zostanie dokonana wyłącznie
na podstawie treści niniejszego ogłoszenia i SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, jeżeli prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie będą leżały
w interesie Zamawiającego z powodu okoliczności od niego niezależnych, czego wcześniej nie było można tego przewidzieć.

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami: Janusz Mojak; tel. 082/565 40 93,
Jacek Dyś; tel. 082/565 40 93 wewn.32, w dni robocze w godz. 10.00-15.00

 

Chełm, dnia 04.04.2007 roku

Zarząd
SM BIOMLEK