Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej BIELUCH w Chełmie z dnia 10 kwietnia 2019 r.

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli i wybór Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór Komisji:
 1. mandatowo – skrutacyjnej
 2. wniosków i uchwał 

 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r., wykonania uchwał i wniosków podjętych na poprzednim Zebraniu oraz informacja z    realizacji wniosków polustracyjnych.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r.

7. Sprawozdanie Komisji mandatowo – skrutacyjnej.

8. Dyskusja.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.;
 2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 r.;
 3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r.;
 4. podziału czystej nadwyżki bilansowej;
 5. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 r.;
 6. określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w 2019 r.;
 7. podwyższenia wartości wypłaty udziałów w 2019 roku;
 8. kierunków rozwoju działalności w 2019 r.; zmian w wysokości odpisów od wypłat za dostarczone mleko z przeznaczeniem na FWP;

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Na podstawie Uchwały nr 3/2019 Zarządu SM Bieluch w Chełmie z dnia 08.03.2019. r.